Biblioteca Affori

Biblioteca Affori

Orario:

Mon 15 August Chiusa
Tue 16 August 09:00 - 14:00
Nota: servizio serale sospeso
Wed 17 August 14:00 - 19:00
Nota: servizio serale sospeso
Thu 18 August 09:00 - 14:00
Nota: servizio serale sospeso
Fri 19 August 14:00 - 19:00
Nota: servizio serale sospeso
Sat 20 August 10:00 - 14:00
Sun 21 August Chiusa