Biblioteca Affori

Biblioteca Affori

Orario:

Mon 11 December 14:30 - 19:00
Tue 12 December 09:00 - 19:00
Wed 13 December 09:00 - 19:00
Thu 14 December 09:00 - 19:00
Fri 15 December 09:00 - 19:00
Sat 16 December 10:00 - 18:00
Sun 17 December Chiusa