Includi: nessuno dei seguenti filtri
× Editore Universal Pictures
Includi: tutti i seguenti filtri
× Paese Cina (Repubblica Popolare Cinese)

Trovati 46 documenti.

Mostra parametri
Xiao pi hai ri ji
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Ke pa de pao bing xue xiao / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2017

Xiao pi hai ri ji
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Wu can ling shi da dao / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2017

Xiao pi hai ri ji
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Tou ji bu cheng shi ba mi / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2015

Xiao pi hai ri ji
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Hao hai zi bu sa huang / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2015

Xiao pi hai ri ji
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Shei "dong" le "qian nian nai lao" / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2014

Xiao pi hai ri ji
Materiale linguistico moderno

Kinney, Jeff - Kinney, Jeff

Xiao pi hai ri ji : Gui wu chuang yi / Jiefu Jinni zhu

Guangzhou : Xin shi ji chu ban she, 2014

Shen ying Suer
Materiale linguistico moderno

Shen ying Suer : Luomaniya chuan shuo / Xu Meng yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 14

Ri chu zhi guo
Materiale linguistico moderno

Ri chu zhi guo : Riben tong hua yu chuan shuo / N. Jiateng bian zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 3

Bing shuang
Materiale linguistico moderno

Bing shuang : Eluosi tong hua yu chuan shuo / Xielafeima Puerman bian zhu ; Wang Hangliang yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 6

Chou fu yu hao xia
Materiale linguistico moderno

Belgrave, Marion Dorothy - Hart, Hilda

Chou fu yu hao xia : Yingguo gu lao chuan shuo / M. Duolisi Beiergeleifu Xierda Hate bian zhu ; Xu Meng yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 9

Dong fang de hu huan
Materiale linguistico moderno

Belgrave, Marion Dorothy - Hart, Hilda

Dong fang de hu huan : Yindu chuan shuo / M. Duoluoxi Beiergeleifu, Xierda Hate bian zhu ; Zhou Hailin yi

Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2014

Xu jia hui cang shu lou shuang yu gu shi jing dian ; 4

Da nao yu ren zhi
Materiale linguistico moderno

Yang, Xiongli

Da nao yu ren zhi / zhu bian Yang Xiongli

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian

Hai yang
Materiale linguistico moderno

Wang, Pinxian

Hai yang / zhu bian Wang Pinxian

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian

Neng yuan yu huan jing
Materiale linguistico moderno

Chu, Junhao

Neng yuan yu huan jing / zhu bian Chu Junhao

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian

Hang kong yu hang tian
Materiale linguistico moderno

Ouyang, Ziyuan

Hang kong yu hang tian / zhu bian Ouyang Ziyuan

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian

Wu qi yu guo fang
Materiale linguistico moderno

Wu qi yu guo fang / zhu bian Wang Yue ... [et al.]

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian

Zai nan yu fang hu
Materiale linguistico moderno

Ma, Zongpu

Zai nan yu fang hu / zhu bian Ma Zongpu

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian

Sheng ming
Materiale linguistico moderno

Zeng, Yitao

Sheng ming / zhu bian Zeng Yitao

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian

Dong wu
Materiale linguistico moderno

Chen, Yiyu

Dong wu / zhu bian Chen Yiyu

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian

Zhi wu
Materiale linguistico moderno

Chen, Xiaoya

Zhi wu / zhu bian Chen Xiaoya

Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 2013

Fa parte di: Shi wan ge wei shen me / Han Qide zong zhu bian